Hindu Morning Prayers/Sholka with Narration

Karaagre Vasate Lakshmi, 
Karamuule Saraswati,
Karamadhye Tu Govinda,
Prabhaate Kara Darshanam.

Samudra Vasane Devi,
Parvata Stana Mandite,
Vishnupatni Namastubhyam,
Paada Sparsham Kshamasva Me.

Vakratunda Mahakaya,
Surya Koti Samaprabha,
Nirvighnam Kurumeydeva,
Sarva Karyeshu Sarvada.

Om bhur bhuvah svah,
Om tat savitur varenyam,
bhargo devasya dhimahi,
dhiyo yonah prachodayat.

Adideva namastubhyam,
praseeda mama bhaskara,
dhivakara namastubhyam,
prabhakara namostute. 

Brahma Murari Tripurantkari, 
Bhanu Shashi Bhumisuto Budhasch,
Gurusch Shukra Shani Rahu Ketuvah,
Sarve Graha Shanti Kara Bhavantu.

Asato ma sad gamaya,
Tamaso ma jyotir gamaya,
mrtyorma mrtam gamaya.
Om Shanti Shanti Shanti.

Om purna madah, purna midam, 
purnat purna mudachyateh,
purnasva purna madaya,
purna mebabosishyate.